CSR

ความรับผิดชอบต่อสังคม

(25-09-2014)
Verena ธรรมสัญจร รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2557 ... เพิ่มเติม(22-07-2014)
Verena นำทีมโดยผู้จัดการฝ่ายขาย มอบเงินและผลิตภัณฑ์ให้แก่แผนกผู้ป่วยราชการสนามและโรคไ ... เพิ่มเติม(22-10-2014)
Verena มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬา และอาหารกลางวัน ให้แก่ ร.ร. บ้านหาด ... เพิ่มเติม(18-12-2014)
Verena มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่อยอดความรู้ให้แก่ "วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม" ... เพิ่มเติม(30-09-2014)
Verena ทำบุญตักบาตร วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ... เพิ่มเติม(19-07-2014)
Verena จัดโครงการ "สานฝันปันน้ำใจน้องเพื่อน้องบ้านแคนทองจากใจพี่ๆ บ้านแคนทอง" ... เพิ่มเติม(19-06-2014)
Verena จัดโครงการทัวร์ธรรมะ รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2557 ... เพิ่มเติม(29-05-2014)
Verena เยี่ยมสถาสงเคราะห์คนชรา จ.มหาสารคาม วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ... เพิ่มเติม(03-05-2014)
Verena จัดโรงทานวัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 ... เพิ่มเติม

« Previous 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 Next » ©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited.