บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถวายทานบุญกฐิน ประจำปี 2560

30-10-2017ประเพณีการทอดกฐิน ในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน หลังประเพณีออก พรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลย ไม่ต่ำกว่า 5 รูป และ แต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง การทอดกฐินเป็นกาลทาน ตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ใคร่จะทอดกฐิน ก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลา นี้ จะทอดก่อนหรือทอดหลังกำหนดนี้ ก็ไม่เป็นการทอดกฐิน พุทธศาสนิกชนทั่วไป ย่อมถือกันว่า การทำบุญ ทอดกฐินเป็นกุศลแรง เพราะเป็นกาลทาน ทำได้เพียงปีละ 1 ครั้งและต้องทำในกำหนดเวลาที่พระพุทธองค์ทรง บัญญัติไว้เท่านั้น
เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและวัฒนธรรมในการทำบุญกฐินของชาวพุทธนี้ ซึ่งเป็นระยะเวลาหลายปีมาแล้วที่
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ให้ความสำคัญทางด้านพุทธ ศาสนาด้วยดีเสมอมา โดยการสนับสนุนการทำบุญและร่วมถวายทานในวันสำคัญต่างๆ อาทิ เช่น บริจาค ทรัพย์ สิ่งของ ปัจจัย จัดทำโรงทานอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
ในการนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเป็นพุทธมามกะที่ดีและแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อ สังคมของ บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้จัดทำโครงการถวายทานบุญกฐิน ประจำปี 2560
6 - 7 ตุลาคม 2560 งานบุญกฐินวัดเขาใหญ่เจริญธรรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
14 - 15 ตุลาคม 2560 งานบุญกฐินวัดป่าสันติกาวาส อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี และวัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
22 ตุลาคม 2560 งานบุญกฐินวัดป่าวังเลิง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

จัดทำโรงทานอาหารถวายพระสงฆ์และแจกทานแก่ พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานบุญกฐิน โดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีตามพุทธศสนาเพื่อช่วยสังคมและประเทศ ชาติให้มีความสุขตลอดไป  อัลบั้มรูปภาพ 

©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited. All Rights Reserved