บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดทำพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากคณะผู้บริหาร ประจำปี 2561

2018-04-11

ประเพณีรดน้ำดำหัวเป็นพิธีสำคัญในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่แสดงถึงความเคารพนบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองตลอดไปตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประเพณีสงกรานต์จนถึงวันสุดท้ายของสงกรานต์ในแต่ละปี
ในโอกาสนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย (Preservation and Promotion of Culture) และให้สอดคล้องตามนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท พนักงานบริษัท เวอรีน่าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจากคณะผู้บริหาร เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 โดยมี คุณกิติศักดิ์,คุณรุจิรา ตันมิตร และ คุณณฐนนท์, คุณสุธาวัลย์ ตราชู เป็นประธานในพิธี ซึ่งบรรยากาศในการจัดงานของปีนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นตลอดการจัดงานเหมือนทุกปีที่ผ่านมาอัลบั้มรูปภาพ


1 2

 ©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited.