News

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

  บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โครงการฝึกซ้อมดับเพลงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559
15-08-2016


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 บริษัทเวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัด " โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ " เนื่องจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในหลายหน่วยงานที่เคยเกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ และพนักงานไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียทรัพย์สินของบริษัท และมีการเสียชีวิตของพนักงาน เหตุที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเกิดจากการขัดข้องของระบบไฟฟ้า หรือความประมาณของพนักงาน อีกทั้งพนักงานอาจขาดความรู้ในการควบคุมเพลิงและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ ทำให้เพลิงไหม้ลุกลาม ดังนั้นทาง บริษัทเวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้จัดโครงการฝึกซ้อมดับเพลงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ นี้ขึ้น


อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน โดยวิทยากร ผุ้เชี่ยวชาญด้านการดับเพลิงแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงเบื้องต้นแก่พนักงาน พร้อมวิธีใช้งานที่ถูกต้องพนักงานทดลองการดับเพลงจริง และการอพยพหนีไฟที่ถูกต้อง 

©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited. All Rights Reserved