Proud To Present

ภูมิใจนำเสนอ

ศาลารำลึก พระคุณหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่คอยยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติ พระศาสดาสอนให้เรารู้จักประพฤติปฎิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ละบาป ทำจิตใจให้ผ่องใส ดร.ณฐนนท์ ตราชู มีความเสื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนขององค์ พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และเพื่อเป็นการรำลึกพระคุณขององค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่มีต่อประชาชนชาวไทยทั้งหลายในการทำโครงการช่วยชาติ จึงได้สร้าง ศาลารำลึกพระคุณหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ขึ้นภายในบริเวณ บริษัทเวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้นิมนต์พระอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตและหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน มาแสดงธรรมโปรดพนักงานและประชาชนทั่วไป ทั้งยังมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเป็นประจำทุกเดือน

www.salaluangta.comห้องวิจัยและพัฒนา
เรามีทีมวิจัยที่เชี่ยวชาญ คัคสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีความปลอดภัยสูง ได้รับการยอมรับว่าได้ผลจริงโดยเราเลือกผลิตกับโรงงาน ที่มีมาตรฐานที่สูง และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมาะกับผลิตภัณฑ์แต่ละตัว ก่อนที่จะออกผลิตภัณฑ์แต่ละตัว
เรามีการศึกษาค้นคว้าและวิจัยอย่างละเอียดเสมอ  ผลิตภัณฑ์บางตัวจะทำวิจัยและพัฒนาร่วมกับโรงงานที่ผลิตสินค้าให้เรา ซึ่งทุกแห่งมีมาตรฐานที่สูง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9200 และ GMP มั่นใจได้ว่าสามารถส่งจำหน่ายได้ทั่วโลก
 

©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited. All Rights Reserved