Menu

การประกันคุณภาพ

Good Manufacturing Practice เรียกย่อว่า GMP  คือการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารเป็นระบบประกันคุณภาพ ที่มีการปฏิบัติในการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมั่นใจต่อการบริโภค หลักการของ GMP  จึงครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค มีระบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene)

ฮาลาล เป็นคำมาจากภาษาอารบิก หมายความว่า การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใดๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม ดังนั้น “อาหารฮาลาล”  จะต้องมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎของศาสนาอิสลาม ทั้งทางด้านแหล่งที่มาของอาหาร วิธีการฆ่าสัตว์ การเตรียมอาหาร การแปรรูปอาหาร การบรรจุหีบห่อ การขนส่งและการเก็บรักษาอาหาร  การแสดงเครื่องหมายฮาลาลที่ข้างบรรจุภัณฑ์ จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งเป็นการรับประกันว่า  ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหารหรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่างๆได้โดยไม่ผิดต่อบทบัญญัติอิสลาม

เครื่องหมายการค้า CarnipureTM คือ เครื่องหมายการค้าที่รับการรับรองจากหน่วยงานความปลอดภัย ทางด้านอาหารประจํา สหภาพยุโรป (European Food Safety Authority, EFSA) และ กระทรวงสุขภาพ แรงงานและสวัสดิการ ประเทศญีงปุ่น (Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan) ว่าเป็น L- Carnitine ที่มีคุณภาพสูงและผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาด ทันสมัย มีความปลอดภัยสูงและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค


รางวัล International Innovation Award 2019 ( IIA 2019)
เป็นรางวัลที่บ่งบอกถึงความสำเร็จในการนำนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่โดดเเด่นและเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์Thailand Trust Mark คือตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นหน่วยงานรัฐซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นตามพระบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตินั้นมีอยู่ ๗ ประการ ซึ่งได้ปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค
  
สมาชิก Login ( สมัครงาน )
หน้าหลัก | สินค้า | ข่าว-กิจกรรม | เกี่ยวกับเรา | ภูมิใจนำเสนอ | ซื้อที่ไหน | ตัวแทนจำหน่าย | วีดีโอ | ติดต่อเรา | สมัครงาน
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  40 ถ.ค้อใหญ่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 
 • Domestic Inquiry (Thai language)
  Office Tel : 089-5758888
  Callcenter: 02-1146244
  Line ID: @verena
  E-mail: vr24@verena.co.th

 • International Inquiry (English language)
  E-mail: information@verena.co.th
 • © 2022 VerenaInternational Company Limited. All rights reserved.

  >>