Menu
 

คุณสุธาวัลย์ ตราชู กรรมการผู้จัดการ บจก.เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้ารับรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ ประจำปี 2561 Women's Exemplified Award 2018 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

2018-09-11


รางวัลเกียรติยศ...บนเส้นทางชีวิต
"สตรีตัวอย่างแห่งปี"
บุคคลที่ก้าวสู่เส้นทางเกียรติยศของความสำเร็จนั้น จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติหลายอย่าง ประการแรก คือ การรู้จักคิดรู้จักแก้ไขปัญหา มีความอดทน ฝ่าฟันอุปสรรคขวากหนามได้อย่างมีแบบแผน ไม่กระทบกระเทือนกับสิ่งรอบข้าง ประการที่สำคัญคือ การมีใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม จริยธรรม นับเป็นพลังอันแฝงเล้นอยู่ในกายที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อสังคม บุคคลที่ประสบความสำเร็จมักจะยึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน "รางวัลไทย" จึงได้มีการพิจารณามอบรางวัล "สตรีตัวอย่างแห่งปี" ขึ้น ผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณนี้จะเป็นต้นแบบสำหรับผู้ที่จะก้าวมาช่วยพัฒนาชุมชน สังคม องค์กร สาธารณประโยชน์และประเทศชาติต่อไป
เป็นเวลานานมาแล้วจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ คุณสุธาวัลย์ ตราชู ยังได้เข้าร่วมโครงการและร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ เช่น โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โครงการรักษ์ชุมชน ตอบแทนคุณแผ่นดิน โครงการกองทุนการศึกษา เพื่อสืบสานปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เป็นต้น
ซึ่งในปีนี้ คุณสุธาวัลย์ ตราชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสตรีที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต "สตรีตัวอย่างแห่งปี 2561" สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัล ในฐานะที่เป็นสตรีตัวอย่างที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งทางด้านสังคมและการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นในการบริหารธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม ภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการพัฒนาสู่สังคมที่ยั่งยืน รวมถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างของสตรีนักบริหารและนักพัฒนาให้แก่บุคคลอื่นได้ในปัจจุบันและอนาคตสืบต่อไป ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าวได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถ.พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
รางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่สตรีไทยและต่างชาติ พร้อมยกสถานภาพของสตรีที่ประกอบอาชีพในด้านต่างๆ ทุกระดับให้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง และใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งระดับประเทศชาติและระดับโลก
รางวัลเกียรติยศ...บนเส้นทางชีวิต
หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
สตรีตัวอย่างแห่งปี 2561 สาขา บริหารและพัฒนาธุรกิจ
Women's Examplified Award 2018

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานพิธีในการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งปี 2561
ซึ่งในปี 2561 นี้ คุณสุธาวัลย์ ตราชู ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือมูลนิธิที่ท่านยังเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1.โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นจำนวนเงิน 9,500 บาท
2.โครงการรักษ์ชุมชน ตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
3.โครงการกองทุนการศึกษา เพื่อสืบสานปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท
รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 109,500 บาท

อัลบั้มรูปภาพ


1

 
สมาชิก Login ( สมัครงาน )
หน้าหลัก | สินค้า | ข่าว-กิจกรรม | เกี่ยวกับเรา | ภูมิใจนำเสนอ | ซื้อที่ไหน | ตัวแทนจำหน่าย | วีดีโอ | ติดต่อเรา
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  40 ถ.ค้อใหญ่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 
Office Tel : 043-721275,061-028-4445
Fax : 043-721341
Call Center : 1607 

ส่งข้อความ info3@verena.co.th  


©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited.