Menu
 

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้ารับรางวัลสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนคนพิการดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

2019-01-26


เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 ภายใต้แนวความคิด "การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม" (Empowering persons with disabilities and ensuring inclusiveness and equality) ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดมหาสารคามได้ร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียมเป็นสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ให้โอกาสคนพิการได้แสดงความสามารถและได้รับการชูเกียรติ พร้อมทั้งเสริมสร้างเจนคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการและครอบครัว โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 600 คน
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนคนพิการดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561 ซึ่ง บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ได้มีการส่งเสริมผู้พิการให้มีอาชีพที่มั่นคงและมีสวัสดิการที่คุ้มครองผู้พิการเป็นอย่างดีเสมอมาภายใต้การดำเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นในการบริหารธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม ภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการพัฒนาสู่สังคมที่ยั่งยืนคุณณรภร กาญจนรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บจก.เวอรีน่า รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ณ หอประชุมราชการอำเภอเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด เพื่อเข้าร่วมกิจจกรรมในวันคนพิการสากลจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561อัลบั้มรูปภาพ


1

 
สมาชิก Login ( สมัครงาน )
หน้าหลัก | สินค้า | ข่าว-กิจกรรม | เกี่ยวกับเรา | ภูมิใจนำเสนอ | ซื้อที่ไหน | ตัวแทนจำหน่าย | วีดีโอ | ติดต่อเรา
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  40 ถ.ค้อใหญ่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 
Office Tel : 043-721275,061-028-4445
Fax : 043-721341
Call Center : 1607 

ส่งข้อความ info3@verena.co.th  


©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited.