Menu
 

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับการรับรอง Good Labour Practices (GLP) คือ การนำหลักแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564

2021-08-24


บริษัท เวอรีน่าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ "Verena" บริหารงานโดย รศ.ดร.ณฐนนท์ และ คุณสุธาวัลย์ ตราชู ซ่ึงเป็นผู้บริหารที่ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการการบริหารจัดการองค์กรและพนักงานเวอรีน่าฯทุกคนมุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานในระดับชาติและสากล โดยยึกหลักในการทำงานและค่านิยมขององค์กร (Cooperate's core values) ดังนี้
1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) "ความซื่อสัตย์ ในที่นี้หมายถึงความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ ไม่ทุจริต ไม่ส่งเสริมให้ผู้อื่นทุจริต ซื่อสัตย์ต่อครอบครัวและสังคมที่จะไม่ประพฤติผิดศลีธรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง ความซื่อสัตย์นี้เป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่และสําคัญของมนุษย์เรา เป็นสิ่งที่ทําให้คนเราได้รับการยอมรับนับถือและเชื่อถือในสังคมผู้ที่บําเพ็ญบารมีในการรักษาสัตย์มาในอดีตชาติ ย่อมทําให้วาจาศักดิ์สิทธิ์ พูดแล้วมีคนเชื่อ มีคนฟัง"
2. ความมีประสิทธิภาพสูง (High Performance) "ความเป็นผู้มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง ทํางานทุกอย่างก็เพื่อผลประโยชน์ขององค์กรเป็นอันดับหนึ่ง ใน ทุกกิจกรรมของบริษัทต้องดําเนินไปอย่างคุ้มค่าทั้งในแง่ของเวลาและทรัพยากรทุกรูปแบบ พนักงานต้องมีความตื่นตัวในการปรับปรุงแก้ไขงานประจําอยู่ตลอด เพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทุกคนต้องตระหนักว่า ทรัยากรทุกอย่างในโลกนี้เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ด้วยความประหยัดเพื่ออนาคตของคนรุ่นหลังต่อจากเรา"
3. ความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humbleness) "หมายถึงการเป็นผู้ไม่ถือตัวว่าตนเองดีหรือเก่งกว่าผู้อื่นอยู่เสมอ พนักงานทุกคนควรให้เกียรติและเคารพ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ไม่แสดงการดูถูกผู้อื่น การให้เกียรติต่อกันอย่างง่ายๆ ตามประเพณีไทยคือการไหว้ การไหว้ไม่ได้ทําให้เราสูญเสียอะไรเลยแม้แต่น้อย กลับมีแต่ได้กับได้ การเป็นผู้รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นถึงแม้ว่าจะแตกต่างและขัดแย้งกับความคิดของเรา ก็เป็นการแสดงความอ่อนน้อมอย่างหนึ่ง ความอ่อนน้อมนี้ไม่ใช่คุณสมบัติของผู้น้อยเสมอไปเท่านั้น หากแต่ผู้ใหญ่หรือผู้นําที่ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งควรมีความอ่อนน้อมด้วย"
ดังนั้น บริษัทจึงประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีด้วยการนำหลักปฏิบัติดังกล่าวมาใช้ในองค์กรอย่างแท้จริง
ในการนี้ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จึงได้มอบหนังสือและป้ายประกาศการรับรอง Good Labour Practices (GLP) สำหรับองค์กรที่ทีการนำหลักแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานให้กับ บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับการรับรอง Good Labour Practices (GLP) คือ การนำหลักแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564