Menu
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 บริษัท เวอรีน่าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบแก้วเซรามิค แก่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นของรางวัลในงานวันคนพิการสากลประจำปี 2564

2022-01-21


เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 ภายใต้แนวความคิด "คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด-19" (Leadership and participation of persons with disabilities toward an inclusive, accessible and sustainable post-COVID-19 world) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ณ โรงแรมวสุ อำเภอเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดมหาสารคามได้ร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียมเป็นสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ให้โอกาสคนพิการได้แสดงความสามารถและได้รับการชูเกียรติ พร้อมทั้งเสริมสร้างเจนคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการและครอบครัว โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 350 คน
ในการนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ได้มอบแก้วเซรามิคจำนวน 204 ใบ เพื่อเป็นของรางวัลในการจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2564 นี้ ซึ่ง บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ได้มีการส่งเสริมผู้พิการให้มีอาชีพที่มั่นคงและมีสวัสดิการที่คุ้มครองผู้พิการเป็นอย่างดีเสมอมาภายใต้การดำเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นในการบริหารธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม ภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมุ่งปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการพัฒนาสู่สังคมที่ยั่งยืน