Menu
 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 verena ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ในวันรวมน้ำใจให้กาชาดมหาสารคาม ประจำปี 2565 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม

2022-01-31


เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 บริษัท เวอรีน่าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Nutroxsun, Fiberlax และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ภายใต้แบรนด์ “Verena” รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 45,350 บาท ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำไปร่วมจัดกิจกรรมการออกร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2565 โดยมี นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามและคณะเป็นผู้รับมอบ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อหารายได้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ประสบสาธารณภัยต่างๆ การสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกับนโยบายการบริหารกิจการของ บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ได้ตระหนักและมุ่งเน้นการบริหารกิจการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ จากภาครัฐและเอกชนด้วยดีเสมอมา