Menu

News

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

  บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากลกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
07-06-2017


           
           บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากลกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (ปรับปรุงจาก ISO 9001 : 2008 ) เมื่อเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมาเวอรีน่าได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล โดยแนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือ การจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงานเอาไว้ เพื่่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรทุกระดับในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม ในปัจจุบันมาตรฐานISO 9001 จึงกลายเป็นเงื่อนไขหรือข้อกำหนดทางการค้าในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศและในประเทศ รวมทั้งเป็นใบเบิกทางไปสู่การค้าในระดับสากลอีกด้วย

          ISO เป็นคำที่เราได้ยินกันมานาน ย่อมาจากคำว่า International Organization for Standardization ซึ่งเป็นองค์กรสากลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดหรือปรับมาตรฐานนานาชาติเกือบทุกชนิดทุกประเภท เพื่อให้ประเทศต่างๆ ในโลกสามารถใช้มาตรฐานเดียวกันได้ ส่วน ISO 9001:2015 ที่ บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับนั้นมีโครงสร้างพื้นฐาน สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องวงจรการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง คือ P-D-C-A

           •P=Plan = วางแผน   •D=Do= ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด     •C=Check  = ตรวจสอบ    •A=Action= ปรับปรุง,แก้ไข

           การดำเนินงานของ บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 นั้น เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่สำคัญที่ทำให้เราก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น  เป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่มีการทำงานเป็นทีม และช่วยกันสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น มีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการแก้ไขและป้องกันได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมีเครื่องมือที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

           นอกจากนี้ บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังได้กำหนดให้มีหลากหลายช่องทางที่ลูกค้าสามารถสื่อสารกับองค์กรได้ อีกทั้ง ผู้บริหารระดับสูงยังเน้นให้ความใส่ใจในทุกกระบวนการการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าถึงปัญหา อันจะนำไปสู่มาตรการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของเราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ
ขั้นสูงสุดของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

 
สมาชิก Login ( สมัครงาน )
หน้าหลัก | สินค้า | ข่าว-กิจกรรม | เกี่ยวกับเรา | ภูมิใจนำเสนอ | ซื้อที่ไหน | ตัวแทนจำหน่าย | วีดีโอ | ติดต่อเรา
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  40 ถ.ค้อใหญ่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
 
Office Tel : 043-721275,061-028-4445
Fax : 043-721341
Call Center : 1607 

ส่งข้อความ info3@verena.co.th  


©Copyrights2014 VerenaInternational Company Limited.